Obuke

Ljudski resursi predstavljaju posebno važnu kariku unutar svakog organizacionog sistema. Među modernim tehnikama i pristupima razvoju HR sektora posebna pažnja se polaže na obuku kadrova, te efikasno pronalaženje talenata i ključnih ljudi, na njihovu adekvatnu edukaciju i konsultantsku podršku, kao i na kreiranje odgovarajućih linija karijere (career paths). Zadržavanje i razvoj tih ljudi kroz edukacijske strategije je samo dio šireg konteksta u kojem se primjenjuju i drugi načini valorizacije kao što su posebni ugovorni postupci, projektno angažovanje i sl.